Privaatsuspoliitika

Valga Muusikakool kaitseb annetajate privaatsust.

Käesoleva privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Valga Muusikakool, registreerimisnumbriga 75005127, on isikuandmete vastutav töötleja. Valga Muusikakool edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

  1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid:

1.1 Kogutavate isikuandmete analüüsimine kampaania leviala suunamiseks

1.2 Andmesubjekti nõusoleku korral tema isiku avalikustamine annetajana ja nime sidumine kaasannetajate nime(de)ga.

  1. Töödeldavate andmete koosseis:

2.1 Nimi

2.2 Kui annetaja soovib tervitada ja selle läbi mingeid täiendavaid andmeid avaldab.       

  1. Isikuandmete töötlemise kord ja viis

3.1 Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid õiged.

3.2 Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks.

3.3 Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3.4 Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda annetajate kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.5 Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a. andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel eesmärgil;

b. isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele  eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c. isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku juriidilise kohustuse täitmiseks;

d. isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad ülesandmesubjeskti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.6 Isikuandmeid säilitatakse niikaua kui töötlemiseks on vaja

3.7 Isikuandmete käsitsemisel järgitakse alati kõrgel tasemel turvalisuse ja konfidentsiaalsuse nõudeid.

3.8 Andmekaitsesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

3.9 Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

      4. Isikuandmete kolmandatele isikutele edastamine on  lubatud, kui

  4.1 tegemist ei ole delikaatsete isikuandmetega;

  4.2 see ei kahjustaks ülemääraselt andmesubjekti õigustatud huve;