Uudised

Alates 14. detsember 2020. a kuni 3. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) toimub ainult individuaalõpe

Juhindudes Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2020. a korraldusest nr 440 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine“ tegi vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus koos valla koolijuhtidega järgnevad otsused:

Valga Muusikakool lähtub oma tegevuses huviharidusele seatud piirangutest (vt alltoodud juhised huviharidusele)

Noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe
Alates 14. detsembrist 2020. a kuni 3. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) on noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

1) huviharidus ja huvitegevus siseruumides on lubatud, kui on tagatud kontaktivaba individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas koos juhendajaga;
2) huviharidus ja huvitegevus välitingimustes on lubatud, kui tagatud on osalejate arv rühmas kuni 10 inimest, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega;
3) noorsootöö, täienduskoolitus ja täiendõpe on siseruumides ja välitingimustes lubatud, kui on tagatud kontaktivaba individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas koos juhendajaga;
4) koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
5) siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
6) ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist;
7) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Piirangut ei kohaldata riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele.